GoDaddy

YHTENÄINEN VERKKOTUNNUSKIISTOJEN RATKAISUKÄYTÄNTÖ

Muokattu viimeksi: 24.10.2019

(ICANNin hyväksymä 24.10.1999)

1. Tarkoitus

Tämän yhtenäisen verkkotunnuskiistojen ratkaisukäytännön (käytäntö) on laatinut Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) -organisaatio ja se on liitetty viitteenä rekisteröintisopimukseesi ja siinä määritetään sinun ja muiden osapuolten (muiden kuin rekisterinpitäjän) välisten rekisteröimiesi Internet-verkkotunnusten rekisteröintiin ja käyttöön liittyvien riitatapausten ratkaisuehdot. Tämän käytännön kappaleen 4 mukaiset menettelyt toimitetaan yhtenäisen verkkotunnuskiistojen ratkaisukäytännön (menettelyn säännöt) mukaisesti, joka on tarkasteltavissa täällä, ja valittujen hallinnollisten kiistojen ratkaisupalveluntarjoajien lisäsääntöjen avulla.

2. Vastuusi

Kun pyydät verkkotunnuksen rekisteröintiä tai pyydät meitä ylläpitämään tai uusimaan verkkotunnuksen rekisteröinnin, takaat meille, että (a) rekisteröintisopimuksessa antamasi tiedot ovat täydellisiä ja täsmällisiä, (b) että verkkotunnuksen rekisteröinti ei tietojesi mukaan loukkaa tai muulla tavoin riko minkään ulkopuolisen tahon oikeuksia, (c) että et rekisteröi verkkotunnusta laittomaan tarkoitukseen ja (d) että et käytä tietoisesti verkkotunnusta minkään sovellettavan lain tai säädöksen rikkomiseen. Vastuullasi on määrittää, rikkooko tai loukkaako verkkotunnuksesi muiden oikeuksia.

3. Peruutukset, siirrot ja vaihdot

Peruutamme, siirrämme tai teemme muita muutoksia verkkotunnusten rekisteröinteihin seuraavissa tilanteissa:

 1. Teemme niitä kappaleen 8 säännösten mukaisesti, kun saamme kirjalliset tai asianmukaiset sähköiset ohjeet sinulta tai valtuuttamaltasi edustajalta toimenpiteiden suorittamiseksi.
 2. Teemme niitä, kun saamme määräyksen tuomioistuimelta tai välimiesoikeudelta jokaisessa tapauksessa toimivaltaiselta tuomioistuimelta, joka vaatii tätä toimenpidettä.
 3. Teemme niitä, kun vastauksemme hallintapaneelilta vaatii tätä toimenpidettä missä tahansa hallinnollisessa menettelyssä, jonka osapuoli sinä olit ja joka suoritettiin tämän käytännön tai ICANN-organisaation käyttämän tämän käytännön myöhemmän version mukaisesti. (Saat lisätietoja alta kappaleen 4 kohdista (i) ja (k).)
 4. Saatamme myös peruuttaa, siirtää tai tehdä muulla tavoin muutoksia verkkotunnuksen rekisteröintiin rekisteröintisopimuksesi ehtojen tai muiden juridisten vaatimusten mukaisesti.

4. Pakollinen hallinnollinen menettely

Tämä kappale määrittää kiistojen tyypit, jotka on lähetettävä pakollisiin hallinnollisiin menettelyihin. Nämä menettelyt toimitetaan ennen yhtä täällä mainittua hallinnollista kiistan ratkaisupalveluntarjoajaa.

 1. Soveltuvat kiistat Sinua vaaditaan lähettämään pakollinen hallinnollinen menettely siinä tapauksessa, että ulkopuolinen taho (kantaja) väittää soveltuvan palveluntarjoajan osalta yhdessä yleisten toimintasääntöjen mukaisesti, että
  • verkkotunnuksesi on identtinen sellaisen tavaramerkin tai palvelumerkin kanssa, johon kantajalla on oikeuksia tai erehdyttävästi vastaavanlainen
  • sinulla ei ole oikeuksia tai oikeutettuja etuja verkkotunnukseen liittyen
  • verkkotunnuksesi on rekisteröity ja sitä käytetään vilpillisessä mielessä.
  Hallinnollisessa menettelyssä kantajan tulee todistaa, että jokainen näistä kolmesta väitteestä toteutuu.
 2. Todistus rekisteröinnistä ja käyttö vilpillisessä mielessä Kappaleen 4(a)(iii) tarkoituksen mukaisesti seuraavat olosuhteet, erityisesti, mutta rajoituksetta, jos paneeli havaitsee nämä todeksi, ovat todiste verkkotunnuksen rekisteröinnistä ja käytöstä vilpillisessä mielessä:
  • Olosuhteet, jotka ilmaisevat, että verkkotunnuksen hankkimisen pääasiallisena tarkoituksena on verkkotunnuksen myyminen, vuokraaminen tai muulla tavalla siirtäminen kantajalle, joka on tavaramerkin tai palvelumerkin haltija, tai kantajan kilpailijalle ja suoraan verkkotunnukseen liittyvät kustannuksesi ovat huomattavasti pienemmät.
  • Olet rekisteröinyt verkkotunnuksen estääksesi tavaramerkin tai palvelumerkin käyttäjää näyttämästä merkkiä vastaavalla verkkotunnuksella, edellyttäen, että olet toiminut näin.
  • Olet rekisteröinyt verkkotunnuksen pääasiassa sen vuoksi, että tarkoituksenasi on häiritä kilpailijaa.
  • Verkkotunnusta käyttämällä olet yrittänyt tarkoituksenmukaisesti houkutella kaupallisen edun tavoittelemiseksi Internet-käyttäjiä verkkosivustollesi tai muuhun verkkosijaintiin luomalla mahdollisen sekaannuksen kantajan tavaramerkin kanssa käyttääksesi verkkosivustoasi tai sijaintia tuotteen tai palvelun mainostamisen lähteenä, mainostamiseen, kumppanuusohjelmaan tai kannustamiseen.
 3. Kuinka esität oikeutesi ja oikeutetut etusi liittyen verkkotunnukseen vastaamalla valitukseen? Kun vastaanotat valituksen, sinun tulee katsoa menettelysäännöt kappaleesta 5 ja määrittää vastauksesi niiden mukaisesti. Mikä tahansa seuraavista olosuhteista, erityisesti, mutta rajoituksetta, jos paneeli todistaa kaikkiin esitettyihin todisteisiin perustuen, esittää oikeutesi tai lailliset etusi verkkotunnukseen kappaleen 4(a)(ii) tarkoituksen mukaisesti:
  • Ennen sinulle lähetettyä kiistasta ilmoittavaa huomautusta olet käyttänyt verkkotunnusta, tai sinulla on ollut todistettavissa oleva aikomus käyttää verkkotunnusta tai nimeä, joka vastaa verkkotunnusta, yhteydessä tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseen vilpittömässä mielessä.
  • Sinut (yksityishenkilönä, yrityksenä tai muuna organisaationa) on yleisesti tunnettu verkkotunnuksesta, vaikka et ole hankkinut tavaramerkin tai palvelumerkin oikeuksia.
  • Käytät verkkotunnusta lailliseen ei-kaupalliseen tai vilpittömään käyttöön ilman kaupallista tarkoitusta yrittämättä hämätä kuluttajia tai tahria tavaramerkkiä tai palvelumerkkiä.
 4. Palvelutarjoajan valinta Kantaja valitsee palveluntarjoajan ICANN-organisaation hyväksymistä tarjoajista lähettämällä kantelun tälle tarjoajalle. Valittu palveluntarjoaja hallinnoi menettelyä, lukuun ottamatta kappaleessa 4(f) kuvattuja tapauksia.
 5. Menettelyiden aloittaminen ja käsittely sekä ja hallintopaneelin nimittäminen Menettelykäytännöt määrittävät prosessin menettelyiden aloittamiseksi ja kiistasta päättävän paneelin (hallintopaneeli) nimittämiseksi.
 6. Yhdistäminen Jos sinun ja valituksen tekijän välille syntyy useita kiistoja, sinä tai valituksen tekijä voitte pyytää kiistojen yhdistämistä yhden hallintopaneelin käsiteltäväksi. Tämä pyyntö tulee tehdä ensimmäiselle nimitetylle hallintopaneelille osapuolten välisen kiistan kuulemiseksi. Tämä hallintopaneeli voi yhdistää kiistoja oman harkintansa mukaisesti, edellyttäen, että tämä käytäntö tai myöhempi ICANN-organisaation käyttämä käytännön versio koskee yhdistettäviä kiistoja.
 7. Palkkiomaksut Kantajan tulee maksaa kaikki palveluntarjoajan veloittamat maksut kiistojen ratkaisemisesta hallintopaneelin avulla. Tämä ei koske niitä tapauksia, joissa päätät laajentaa hallinto paneelia yhdestä kolmeen henkilöön yleisten toimintasääntöjen kappaleen 5b(b)(iv) mukaisesti, jolloin kaikki maksut jaetaan tasan sinun ja kantajan välillä.
 8. Osallistumisemme hallinnollisiin menettelyihin Emme osallistu emmekä tule osallistumaan minkään menettelyn hallintaan tai käsittelyyn hallintopaneelin edessä. Emme myöskään ole vastuuvelvollisia mistään hallintopaneelin päätösten tuloksista.
 9. Oikeussuojakeinot Kantajan käytettävissä olevat oikeuskeinot missä tahansa hallintopaneelimenettelyssä on rajoitettu verkkotunnuksen peruuttamiseen tai verkkotunnusrekisteröinnin siirtämiseen kantajalle.
 10. Ilmoitukset ja julkaiseminen Palveluntarjoaja ilmoittaa meille hallintopaneelin kaikista päätöksistä meidän kauttamme rekisteröimääsi verkkotunnukseen liittyen. Kaikki tämän käytännön mukaan tehdyt päätökset julkaistaan kokonaisuudessaan Internetissä, lukuun ottamatta sellaista tilannetta, että hallintopaneeli määrittää poikkeuksellisessa tapauksessa jotkin päätöksensä osat salaisiksi.
 11. Oikeuskäsittelyiden mahdollisuus Kappaleessa 4 määritetyt pakollisen hallinnollisen menettelyn vaatimukset eivät estä sinua tai kantajaa lähettämästä kiistaa toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi itsenäisesti ratkaistavaksi, ennen kuin tämä pakollinen hallinnollinen menettely on suoritettu tai ennen kuin menettely on päättynyt. Jos hallinto paneeli päättää, että verkkotunnuksesi rekisteröinti tulisi peruuttaa tai siirtää, odotamme kymmenen (10) työpäivää (pääasiallisen toimistomme sijainnin mukaisesti) sen jälkeen, kun meille on ilmoitettu palveluntarjoajan hallintopaneelin päätöksestä toteuttaa tämä päätös. Toteutamme tämän päätöksen sen jälkeen, ellemme ole saaneet sinulta tämän kymmenen (10) työpäivän aikana virallista asiakirjaa (kuten kantelun kopiota, tuomioistuimen virkailijan leimaamaa asiakirjaa) siitä, että olet aloittanut oikeustoimet kantajaa vastaan sillä lainkäyttöalueella, jolla kantaja on tehnyt kanteen yleisten toimintasääntöjen kappaleen 3(b)(xiii) mukaisesti. (Yleisesti tämä lainkäyttöalue on joko pääasiallisen toimistosi sijainti tai Whois-tietokannassa näkyvä osoite. Katso tiedot menettelysääntöjen kappaleista 1 ja 3(b)(xiii).) Jos vastaanotamme nämä asiakirjat kymmenen (10) työpäivän aikana, emme toteuta hallintopaneelin päätöstä, emmekä suorita lisätoimenpiteitä, ennen kuin vastaanotamme (i) meitä tyydyttävän todisteen osapuolten välisestä ratkaisusta, (ii) meitä tyydyttävän todisteen siitä, että oikeustoimesi on hylätty tai peruutettu, tai (iii) kopion tuomioistuimen määräyksestä, joka hylkää oikeustoimesi tai määrää, että sinulla ei ole oikeutta käyttää verkkotunnustasi.

5. Kaikki muut kiistat ja oikeusprosessit

Kaikki muut sinun ja toisen osapuolen, joka on muu kuin me, kiistat liittyen verkkotunnuksesi rekisteröintiin joita ei tuoda pakollisen hallinnollisen menettelyn ratkaistavaksi kappaleen 4 säännösten mukaisesti tulee ratkaista sinun ja tämän osapuolen välillä minkä tahansa tuomioistuimen, välimiesmenettelyn tai muun käytettävissä olevan menettelyn kautta.

6. Osallistumisemme kiistoihin

Emme osallistu millään tavalla sinun ja toisen osapuolen kiistaan verkkotunnuksesi rekisteröinnistä tai käytöstä. Sinun ei tule nimetä meitä osapuoleksi tai sisällyttää meitä muulla tavalla näihin menettelyihin. Mikäli meidät nimetään tällaisen käytännön mukaisen menettelyn osapuoleksi, pidätämme oikeuden puolustautua asianmukaiseksi katsomallaan tavalla ja käyttää kaikkia puolustautumisessa tarvittavia toimia.

7. Vallitsevan asioiden tilan ylläpitäminen

Emme peruuta, siirrä, aktivoi, poista aktivointia tai muulla tavoin muuta minkään verkkotunnuksen rekisteröintiä tämän käytännön mukaisesti lukuun ottamatta yllä mainittua kappaletta 3.

8. Siirrot kiistan aikana

Verkkotunnuksen siirtäminen uudelle haltijalle

Et voi siirtää verkkotunnuksesi rekisteröintiä toiselle haltijalle (i) odottavan hallinnollisen menettelyn aikana kappaleen 4 mukaisesti tai viidentoista (15) työpäivän aikana (liiketoimintapaikkasi mukaisesti) siitä, kun tämä menettely on päättynyt, tai (ii) verkkotunnukseesi liittyvän tuomioistuimen menettelyn tai välimiesmenettelyn aikana, ellei osapuoli, jolle verkkotunnuksen rekisteröintiä ollaan siirtämässä, hyväksy kirjallisesti, että tuomioistuimen tai välimiehen päätös sitoo häntä. Pidätämme oikeuden peruuttaa kaikki verkkotunnuksen rekisteröinnin siirrot toiselle haltijalle, jotka suoritetaan tämän alakohdan vastaisesti.

Rekisterinpitäjän vaihtaminen

Et voi siirtää verkkotunnuksesi rekisteröintiä toiselle rekisterinpitäjälle odottavan hallinnollisen menettelyn aikana kappaleen 4 mukaisesti tai viidentoista (15) työpäivän aikana (pääasiallisen liiketoimintapaikkamme mukaisesti) tämän menettelyn päättymisestä. Voit siirtää verkkotunnuksesi rekisteröinnin hallinnan toiselle rekisterinpitäjälle odottavan tuomioistuimen käsittelyn tai välimiesmenettelyn aikana edellyttäen, että kanssamme rekisteröimäsi verkkotunnus on edelleen sinua vastaan aloitetun käsittelyn aiheena tämän käytännön ehtojen mukaisesti. Jos siirrät verkkotunnuksen rekisteröinnin meille tuomioistuimen käsittelyn tai välimiesmenettelyn odotusaikana, kyseinen kiista pysyy verkkotunnuksen rekisteröinnin siirron lähteen rekisterinpitäjän verkkotunnuskiistan aiheena.

9. Käytännön muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa ICANN-organisaation luvalla. Julkaisemme korjatun käytännön täällä vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen sen voimaantuloa. Ellei käytäntöön ole jo vedottu toimittajalle lähetetyn valituksen muodossa, missä tapauksessa käytännön voimassa oleva versio hetkellä, jolloin siihen vedottiin, koskee sinua, kunnes kiista on ohi, kaikki nämä muutokset ovat sitovia liittyen kaikkiin verkkotunnusten rekisteröintikiistoihin riippumatta siitä, ilmenivätkö ne ennen muutoksen voimaantulopäivää, kyseisellä hetkellä tai sen jälkeen. Jos vastustat tämän käytännön muutosta, ainoa korjaava toimenpide on verkkotunnusrekisteröintisi peruuttaminen kanssamme, edellyttäen, että et ole oikeutettu hyvitykseen meille maksamistasi maksuista. Korjattu käytäntö koskettaa sinua, kunnes peruutat verkkotunnuksesi rekisteröinnin.